Answers for "shebang bin bash"

4

shebang unix

#!/bin/bash
OR

#!/usr/bin/perl
OR

#!/usr/bin/python
OR

#!/usr/bin/python3
OR

#!/usr/bin/env bash
Posted by: Guest on July-20-2020

Browse Popular Code Answers by Language